Blog

Thành lập và vận hành chức năng kiểm toán nội bộ: Những thách thức với HĐQT

Nghị định số 05/2019/ND-CP (Nghị định 05) về Kiểm toán nội bộ ban hành ngày 22/1 đã mở ra 1 thời cơ mới để các doanh nghiệp nâng cao làm việc quản trị doanh nghiệp.

Trước tháng 1/2019, doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam không ép buộc phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ (KTNB), trừ trường hợp làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm, vốn thực hiện theo luật chuyên ngành từ lâu.

Nghị định 05/2019 bước đầu đã đưa ra 1 số quy định chính áp dụng cho làm việc KTNB như việc quy định tính độc lập và khách quan, phương pháp luận phải dựa trên định hướng rủi ro, quyền và trách nhiệm của KTNB… Một trong các điểm vượt trội nhất là vai trò của HĐQT có KTNB.Theo đó, HĐQT sẽ là kênh báo cáo về mặt chuyên môn của KTNB, phê duyệt điều lệ, kế hoạch, đánh giá hiệu quả làm việc của KTNB…

Theo ông Nguyễn Viết Thịnh, CEO Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), mặc dù Nghị định 05 đã tạo ra 1 cơ chế để thông qua đó các làm việc quản trị công ty được tăng cường, các doanh nghiệp cũng sẽ phải đối mặt có không ít các khó khăn khi thực hiện Nghị định 05.

Ông Nguyễn Viết Thịnh, CEO Viện Thành viên Hội đồng Quản trị VN (VIOD).

Vai trò của Ủy ban kiểm toán và Ban kiểm soát chưa được làm rõ: Nghị định 05 không đề cập 1 cách cụ thể đến vai trò của Uỷ ban kiểm toán nội bộ (bản chất là Ủy ban kiểm toán/ Audit Committee theo giải đáp của IIA) đối có các doanh nghiệp áp dụng theo khoản b, mục 1, điều 134 của luật doanh nghiệp 2014. Theo thông lệ tốt nhất, Ủy ban kiểm toán (UBKT) là 1 Ủy ban giúp việc của hội đồng quản trị (HĐQT) và sẽ phụ trách trực tiếp tính năng KTNB. Trong trường hợp các doanh nghiệp không thành lập UBKT hay nói cách khác là áp dụng theo khoản b, mục 1, điều 134 của Luật doanh nghiệp 2014 thì HĐQT có cần thành lập 1 Ủy ban tương tự hay không? Vai trò của Ban Kiểm soát trong trường hợp này là gì? Đây là nhưng câu hỏi mà doanh nghiệp cần phải tìm câu trả lời phù hợp có mình.

Nền tảng quản trị công ty còn khá yếu: Nghị định 05 về căn bản đã đưa ra các nguyên tắc thành lập và vận hành KTNB theo thông lệ quốc tế. Theo đó đòi hỏi các doanh nghiệp cần có nền móng quản trị công ty tốt, từ cơ cấu quản trị cho đến hệ thống quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ cần được phát triển đồng bộ có KTNB. Theo báo cáo tóm tắt về quản trị công ty ở Việt Nam năm 2018 được phát hành bởi Viện thành viên hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) và Sáng kiến quản trị công ty Việt Nam (VCGI) thì điểm quản trị công ty ở Việt Nam chỉ đạt bình quân 41,3 điểm so có điểm trung bình của ASEAN là 71,01 điểm. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ tập trung vào phát triển KTNB mà còn đồng thời hoàn thiện các nền móng khác của quản trị công ty.

Thiếu các giải đáp chi tiết: các quy định trong Nghị định 05 thực chất mới chỉ là các định hướng, quy tắc làm việc đối có KTNB. Để KTNB có thể vận hành được thì các doanh nghiệp cần có các giải đáp chi tiết. IIA có ban hành các chuẩn mực KTNB và các bộ giải đáp thực hiện kèm theo. Ở Việt Nam cho đến nay chưa có 1 giải đáp chi tiết nào để các kiểm toán viên nội bộ có thể áp dụng.

Thiếu nguồn nhân lực: KTNB là 1 nghề nghiệp được công nhận rộng rãi trên địa cầu kèm theo các giải đáp thực hành và bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Tuy nhiên, ở Việt Nam đây vẫn còn là 1 nghề khá mới mẻ. Nếu nhìn vào lĩnh vực Ngân hàng và bảo hiểm, nơi đã có các quy định về vấn đề này từ khá lâu, các doanh nghiệp cũng phải mất 1 thời gian khá dài để tìm người phù hợp, tiến hành đào tạo và tự phát triển. Đối có các doanh nghiệp niêm yết, Nghị định 05 đưa ra thời hạn 2 năm để các doanh nghiệp có thể thực hiện. Đây sẽ là 1 thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp trong việc chắc chắn có đủ nguồn nhân lực KTNB.

Với các thách thức trên, HĐQT cần tìm hiểu kỹ giá trị mà KTNB có thể có lại cho doanh nghiệp, các vấn đề thực tiễn mà doanh nghiệp sẽ gặp phải, cách thức đo lường hiệu quả làm việc của KTNB, vị trí của KTNB trong cấu trúc quản trị của doanh nghiệp… để từ đó đưa ra các chọn lọc có tính chiến lược đối có việc thành lập và vận hành tính năng KTNB.

VIOD là 1 tổ chức độc lập và phi lợi nhuận được thành lập nhằm hướng đến các thông lệ tốt nhất về quản trị công ty cũng như tạo ra 1 mạng lưới thành viên hội đồng quản trị. VIOD tổ chức chương trình “Kiểm toán Nội bộ dành cho thành viên Hội đồng Quản trị” ở Tp.HCM (ngày 20/3/2019) và Hà Nội (ngày 22/3/2019).

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close