Blog

Sau khi thành công ty cổ phần, PVOil báo lỗ hơn 5 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Tổng CTCP Dầu Việt Nam (UPCoM: OIL) đạt trên 46.864 tỷ đồng.

2 tháng sau khi chính thức chuyển đổi mô hình vận hành sang công ty cổ phần (kể từ 01/08/2018), doanh thu của Công ty đạt hơn 9.322 tỷ đồng. Giai đoạn này, lãi kế toán trước thuế của Công ty đạt gần 37 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty vẫn báo lỗ ròng hơn 5 tỷ đồng do thuế lương công ty GĐ này lên tới gần 42 tỷ đồng. Trong đó, gần 39 tỷ đồng là khoản thuế hoãn lại từ các kỳ trước.

Tính từ đầu năm 2018, doanh thu của OIL đạt trên 46.864 tỷ đồng. Trong 9 tháng, Công ty cũng ghi nhận lợi nhuận đáng kể từ vận hành tài chính. Cụ thể, tổng doanh thu vận hành tài chính 9 tháng đầu năm đạt gần 218 tỷ đồng.

Tuy vậy, có vẻ việc đầu tư vào công ty liên doanh liên kết của Công ty lại không mấy khả quản khi Công ty ghi lỗ hơn 16,8 tỷ đồng từ công ty, liên doanh liên kết. Trong đó, chỉ riêng tháng 8 và 9, Công ty ghi nhận lỗ tới hơn 8 tỷ đồng.

Đến cuối quý III/2018, OIL vẫn đang đầu tư gần 808 tỷ đồng vào các công ty liên doanh, liên kết. Đồng thời, Công ty đang ghi dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn hơn 19 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh, 3 quý đầu 2018, OIL báo lãi sau thuế đạt hơn 448,5 tỷ đồng. Phần lãi thuộc cổ đông Công ty mẹ là hơn 407 tỷ đồng.

Tính tới 30/09/2018, tổng tài sản của Công ty đạt hơn 24.318,5 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tới hơn 8.346,5 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu ngắn hạn của khác hàng và phải thu ngắn hạn khác.

Nợ phải trả chiếm 13.664,5 tỷ đồng cấu nguồn vốn của Công ty. Trong đó, vay nợ tài chính của Công ty ở thời điểm này đạt trên 3.183,5 tỷ đồng.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close