Blog

Phó Thủ tướng sẽ trực tiếp chỉ đạo ‘siêu’ Ủy ban

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được chỉ định giúp Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Ủy ban quản lý vốn nhà nước ở công ty…

Các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành và phối hợp công tác cùng Phó thủ tướng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ sung phân công công việc đối có Phó thủ tướng Vương Đình Huệ.

Theo đó, ngoài các nhiệm vụ đã được phân công ở Quyết định 1527/QĐ-TTg ngày 1/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ được chỉ định giúp Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Ủy ban quản lý vốn nhà nước ở công ty.

Các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành và phối hợp công tác.

Hiện chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là ông Nguyễn Hoàng Anh. Theo Nghị định số 131/2018/NĐ-CP quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước ở công ty, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước ở công ty là cơ quan thuộc Chính phủ (Ủy ban); được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ có nhà nước đối có công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật. Ủy ban có tên chuyển nhượng quốc tế tiếng Anh viết tắt là CMSC.

Ủy ban có nhiệm vụ xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược tổng thể đầu tư phát triển công ty thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban theo chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch được cấp có thẩm quyền chọn lọc.

Đồng thời thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đối có công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giao Ủy ban làm đại diện chủ có như sau: Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình làm việc của công ty, trừ các công ty do Thủ tướng Chính phủ chọn lọc thành lập; thực hiện đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho công ty theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh ở công ty.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close