Blog

Nợ khó đòi của tập đoàn, tổng công ty Nhà nước vượt 14.000 tỷ đồng

Báo cáo về vận hành đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước ở công ty trong phạm vi toàn quốc năm 2017 vừa được Chính phủ gửi đến Quốc hội.

Theo Báo cáo trên, các chỉ tiêu về tình hình tài chính và kết quả vận hành sản xuất kinh doanh năm 2017 của các công ty nhà nước đều có xu hướng tăng so có năm 2016. Tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2017, có 526 công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (công ty nhà nước).

Tổng tài sản của khối này là trên 3 triệu tỷ đồng, tăng 3% so có thực hiện năm 2016. Vốn chủ có là 1,37 triệu tỷ đồng, tăng 4% so có thực hiện năm 2016. Tổng doanh thu đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 8% so có thực hiện năm 2016. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 167.579 tỷ đồng, tăng 26%.

Đáng lưu ý, tỷ suất lợi nhuận sau thuế lương công ty/vốn chủ có bình quân (ROE) bình quân chung của các doanh nghiêp nhà nước năm 2017 là 10,2% (năm 2016 là 7,6%). Tỷ suất lợi nhuận sau thuế lương công ty/tổng tài sản (ROA) bình quân chung năm 2017 là 7,4% (năm 2016 là 5,7%)…

Chính phủ thắng thắn thừa nhận rằng, so có khu vực công ty khác và so có các công ty khác cùng ngành nghề kinh doanh thì kết quả trên tuy có tiến bộ, nhưng chưa tương xứng có nguồn lực vốn, tài sản đã giao cho các công ty nhà nước (trừ các công ty vận hành trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên).

Phần báo cáo về 83 tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ – con cho thấy, tổng tài sản của khối này tăng 2%, lên gần 2,8 triệu tỷ đồng.

Báo cáo hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty có tổng các khoản phải thu là 409.074 tỷ đồng, tăng 13% so có thực hiện năm 2016. Trong đó, nợ phải thu khó đòi là 14 .114 tỷ đồng, tăng 4% so có thực hiện năm 2016, chiếm 3,8% tổng số nợ phải thu.

Tỷ lệ các khoản phải thu/tổng tài sản năm 2017 là 13,5% (số liệu báo cáo hợp nhất) và 22% (số liệu báo cáo công ty mẹ).

Báo cáo cũng nêu đích danh 1 số tập đoàn, tổng công ty có số nợ vay từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng tương đối lớn, trong đó có như: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (146.585 tỷ đồng); Tập đoàn Điện lực Việt Nam (132.071 tỷ đồng); Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (48.648 tỷ đồng); Tập đoàn Viễn thông quân đội (43.485 tỷ đồng); Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (28.417 tỷ đồng); Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (12.843 tỷ đồng); Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (10.307 tỷ đồng)…

Về căn bản, theo báo cáo của các tập đoàn, tổng công ty thì đa số các công ty mẹ đều bảo toàn được vốn chủ có.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close