Blog

Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Đạm Phú Mỹ điều chỉnh báo cáo tài chính

Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM) phải điều chỉnh lại 1 số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính hai năm 2016 và 2017.

Đây là yêu cầu vừa được Kiểm toán Nhà nước đưa ra sau khi Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước làm việc ở PVFCCo và các đơn vị thành viên.

Qua quá trình làm việc, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn tất công tác kiểm toán và đưa ra Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các vận hành liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước của PVFCCo trong hai năm 2016-2017.

Một trong các điểm chính trong quá trình kiểm toán ở đơn vị là số liệu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của PVFCCo.

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập của PVFCCo năm 2016 đã công bố, các chỉ tiêu này lần lượt là 8.170 tỷ, 1.393 tỷ và 1.165 tỷ. Các số liệu tương ứng của năm 2017 lần lượt là: 8.178 tỷ, 853 tỷ và 708 tỷ.

Trong khí đó, theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước, các con số này lần lượt là 8.171 tỷ, 1.400 tỷ và 1.167 tỷ (năm 2016); 8.187 tỷ, 1.052 tỷ và 895 tỷ (năm 2017).

Đối chiếu số liệu từ 2 báo cáo này, số liệu lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2017 theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước tăng 199 tỷ và 187 tỷ đồng so có báo cáo của kiểm toán độc lập.

Theo PVFCCo, số liệu lợi nhuận trước thuế và sau thuế có sự chênh lệch là do 1 số nguyên nhân.

Trước hết là chi phí sửa chữa lớn do thời điểm kết thúc sửa chữa lớn vào 31/12/2017 nên công ty mẹ chưa ghi nhận giảm giá vốn vào báo cáo tài chính năm 2017 (111 tỷ đồng). Số tiền này Công ty mẹ đã hạch toán tăng tài sản vào báo cáo tài chính 9 tháng 2018.

Bên cạnh đó, chi phí sửa chữa bảo hành tổng thể thực ở giảm 43 tỷ đồng so có dự toán làm giảm giá vốn tương ứng. Số tiền này, Công ty mẹ đã hạch toán hoàn nhập chi phí sửa chữa vào báo cáo tài chính 6 tháng 2018.

Cùng đó, chi phí bán hàng giảm 9 tỷ đồng do phân bổ lại chi phí vận chuyển đối có lượng hàng tồn kho cuối kỳ.

Ngoài ra, chi phí quản lý giảm 23 tỷ đồng do phân loại lại 1 số mục chi phí tiền lương; hoàn nhập 1 số chi phí trích trước và phân bổ lại công cụ công cụ ở công ty mẹ và công ty con.

PVFCCo cho biết, Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu PVFCCo rà soát lại 1 số nghiệp vụ trong công tác tài chính – kế toán để phản ánh kịp thời các nghiệp vụ này trong niên độ kế toán, cụ thể là điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và báo cáo tài chính năm 2016, 2017, đồng thời nộp bổ sung khoản thuế lương công ty tăng thêm là 17 tỷ đồng do cách tân kết quả sản xuất kinh doaonh.

Báo cáo kiểm toán cũng nhận định vận hành sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của PVFCCo là minh bạch, kết quả kinh doanh phản ánh đúng thực ở khi giá khí (nguyên liệu đầu vào cho sản xuất phân bón) tăng, trong khi giá sản phẩm đầu ra (phân đạm) chịu ảnh hưởng của giá địa cầu, mặc dù giá bán Đạm Phú Mỹ luôn đạt mức cao nhất trong các sản phẩm cùng loại./

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close