Blog

Công ty mẹ Minh Phú lãi 223 tỷ quý III, tăng 30%

(NDH) Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp mẹ Minh Phú đạt lãi ròng 535,7 tỷ đồng, tăng 79% so có cộng kỳ năm trước.

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) báo cáo doanh thu công ty mẹ quý III đạt 3.811 tỷ đồng, tăng 19%; lãi gộp đạt 360 tỷ, tăng 18% so cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp ở mức 9,4%, tương đương cùng kỳ.

Trong làm việc tài chính, doanh thu tăng mạnh từ 23 tỷ lên 82 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất là doanh thu tài chính khác 62,3 tỷ đồng; chi phí tài chính cũng tăng lên 76 tỷ gồm chi phí lãi vay 36 tỷ, lỗ chênh lệch tỷ giá 28 tỷ và chi phí tài chính khác 10,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí quản lý trong kỳ cũng tăng dao động 30% lên 105 tỷ đồng.

Tổng hợp các nhân tố, lãi sau thuế của công ty mẹ Minh Phú ghi nhận 223 tỷ, tăng 30% so có cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 8.260 tỷ và lãi ròng 535,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 79% so có cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản công ty đạt 6.828 tỷ đồng, tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng so có đầu năm và chủ yếu tăng ở đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, hàng tồn kho, khoản phải thu ngắn hạn.

Tương ứng, vay nợ ngắn hạn của công ty cũng tăng mạnh 70% từ 1.676 tỷ lên 2.853 tỷ đồng, tăng 1.177 tỷ đồng; ngược lại vay dài hạn giảm 67% xuống 996,7 tỷ đồng, tức giảm 491 tỷ đồng.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close