Blog

Cát Lợi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng kinh doanh

CTCP Cát Lợi (HOSE: CLC) vừa mở bán kết quả kinh doanh quý 3/2018 có doanh thu thuần 496,5 tỷ đồng cộng lợi nhuận sau thuế 41 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 9,37% và 49,6% so có cộng kỳ năm 2017.

Quý 3/2018, CLC đạt doanh thu thuần hơn 496,5 tỷ, tăng trưởng 9,37% so có cùng kỳ 2017. Cùng có đó, biên lợi nhuận gộp mở rộng ra mức 16,68% so có con số 13,37% của quý 3/2017. Tăng trưởng doanh thu đi kèm biên lãi gộp cải thiện là hai nhân tố chính giúp CLC lãi ròng 41 tỷ đồng trong quý 3/2018, tăng trưởng 49,6% so có cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh của CLC trong quý 3/2018 (đvt: tỷ đồng)

Nguồn: VietstockFinance

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, Công ty thu về 1.446,6 tỷ doanh thu thuần và 105,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 7% và 26% so có cùng kỳ 2017.

Với kết quả này, CLC thực hiện được 80% kế hoạch doanh thu, và qua đó hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước và sau thuế cả năm 2018 chỉ sau 9 tháng.

Kế hoạch kinh doanh 2018 của CLC

Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 của CLC

Tại thời điểm 30/09/2018, CLC có tổng tài sản 984,4 tỷ đồng, tăng 27% so có đầu năm. Trong đó, các khoản mục tài sản có sự tăng giá trị lớn là tiền và tương đương tiền tăng gần 12,4 lần, lên 153,3 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng lên 566,35 tỷ từ con số 501,6 tỷ đầu năm.

So sánh thời điểm kết thúc quý 3 năm 2018 có đầu năm, cơ cấu nợ của CLC lành mạnh hơn khi vay nợ thuê tài chính giảm 45%, còn 115,3 tỷ đồng và khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 128,9% lên 182,4 tỷ đồng. Điều này giúp chi phí lãi vay của Công ty trong 9 tháng đầu năm giảm còn chưa đến 1/2 con số cùng kỳ 2017.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close